Nyheter

Bangolfen startar den 18 oktober kl. 09.30

Torsdagen den 18 oktorber startar bangolfen på Rosenlund kl. 09.30. Ingen anmälan behövs. Alla är välkomna. Kom i god tid för spelet startar 09.30!

Lars-Åke Forssmed

Protokoll vårmöte 2018

Vårmöte

Plats Klubbhuset  
Närvarande 55 personer  
Mötet öppnas 1 Lars Westin förklarar mötet öppnat
Mötesordförande 2 Till mötesordförande valdes Lars Westin
Mötessekreterare 3 Till sekreterare valdes P-O Olsson.
Justering 4 Till att justera dagens protokoll utsågs Göran Lago.
Dagordning 5 Förslaget till dagordning fastställdes med några kompletterande punkter.
Patrik Svensson
informerade
6 Patrik Svensson informerade om läget för banan. Förra året öppnade vi 24 mars, men f.n. går det inte att fastställa ett öppningsdatum. Vi har haft lite snömögelangrepp vid jultiden och en del röjningsarbeten har utförts, samt dräneringsarbeten på hål 1 och 18.
Verksamhets-
berättelse
7 P-O Olsson presenterade verksamhetsberättelsen för 2017, vilken godkändes och lades till handlingarna.
Tävlings-, aktivitets- och reseprogram. 8 Lennart Håkansson, ansvarig för tävlingskalendern, informerade om årets plan för tävling, aktiviteter och resor.

Tisdagsgolfen
Kanonstart

Blandade starttider


Man måste vara medlem

12-hålstävling testas

Tävlingsledningen registrerar eclecticresultat

Andra rundor
räknas i eclectic

9 Britt-Marie Allard informerade om nyheter i tisdagsgolfen:
   (1) Kanonstart i princip varannan vecka, vilka bestäms i 
        samråd med Patrik Svensson.
   (2) Mötet beslöt att vi fortsätter med blandade starttider (A-
        och B-klass), även om vissa önskemål framställts om
        ski ldastarttider.
   (3) Styrelsen har beslutat att man måste vara medlem i
        Gränna GK för att kunna deltaga i tisdagsgolfen.
   (4) Vi kommer i år att vid några tillfällen göra det möjligt att 
        spela12 hål, eftersom önskemål har framställts. Man kan
        dock inte anmäla sig till både 18- och 12-hålstävling.
   (5) För att underlätta registreringen av resultat i
        eclectictävlingenkommer tävlingsledningen att föras in
        scoren i samband medatt man lämnar in scorekortet på
        tisdagsgolfen.
  (6) Dessutom kan scorer i andra rundor än tisdagsgolfen
       användas i eclecticen om man har markör som
       undertecknat
       scorekortet. Observera att man måste spela från samma
       tee för alla ecclecticresultat.
Assistenter 10  Listan med assistenter till tävlingsledningen finns nu på hemsidan
Seriespelet 11 Per-Göran Nyqvist informerade om uttagning för seriespelet.
Gamla Grabbar 12 Lars Westin informerade om Gamla Grabbar, regler för tävlingen finns på hemsidan.
För att möta tidigare kritik om dålig variation i gruppindelningen har vi lämnat in ett förslag till rotation under en femårsperiod.

Philip Cooper

13

Philip Cooper betonade att det är viktigt att seniorerna gör sig synliga även för övriga i klubben. Viktigt är också att vi tar tillfället att träna medvetet. Philip startar därför gruppträning på torsdagar 19 april – 31 maj (100 kr/gång, 1 timme, 6 deltagare).
Philip berättade också att det är fyra typiska klagomål från gästspelare:
(1) Ruffen: den klipps numera två gånger per år.
(2) Tröga greener: vi har köpt in ny greenvält
(3) Dålig skyltning: nya skyltar på gång.
(4) Långsamt spel: golfvärdarnas arbetsuppgifter utökas I år med uppdraget att vara starter och se till att starttiderna hålls. Kansliet kommer försöka undvika två-bollar på helgerna. Samling för golfvärdar kommer att anordnas.

Hurra 14 Alla seniorer som under året fyller 60, 70 eller 80 nämndes vid namn, ombads ställa sig upp och hyllades med ett fyrfaldigt leve.
Ekonomi 15 Lars Sundberg informerade om seniorernas ekonomi. Vi har en omsättning på 66.500 kr och ett överskott på 3.300.
Fler sökes till range-arbet 16 Ingvar Sieverth meddelade att det behövs ytterligare 3-4 som kan arbeta med rangen.
L-O Petersson avtackades 17 Lars-Olof Petersson avtackades för sitt goda arbete som webbansvarig under elva år.
Kontaktlista 18 Kontaktlistan för seniorerna är inte helt godkänd enligt registerlagen. Funderingar finns därför på att införa inloggning för åtkomst.
SPF-mästerskap 19 Lars Westin påminde om att vi (tillsammans med Tranås) är värdar för SPF:s förbundsmästerskap i augusti, med förhoppningsvis 150-200 deltagare. Vi kommer att behöva funktionärer, med bl.a. hålvärdar som följer spelarna ut till resp. starthål.
Mötet avslutas 20 Lars Westin förklarade mötet avslutat.
     
/Per-Olov Olsson   Justeras: Göran Lago