Medlemsinfo

Digitalt höstmöte med klubben den 16 december kl. 18.30!

INBJUDAN TILL DIGITALT HÖSTMÖTE MED GRÄNNA GOLFKLUBB
Onsdag den 16 december 2020 kl. 18.30.

Med anledning av rådande pandemi kommer årets höstmöte att ske digitalt. För att delta krävs det att du föranmäler dig via länken nedan. När du anmält dig kommer du ett par dagar innan mötesdagen få ett mejl med en länk till mötet, samt information om hur det digitala höstmötet kommer att genomföras.

Anmälningslänk: https://mingolf.golf.se/Competition/2695758

Länk till alla möteshandlingar här! 

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av avgifter mm för 2021:
   - årsavgifter och medlemsformer
   - verksamhetsplan
   - prognos 2020
   - budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

8. Val av
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
b) Halva antalet (2) övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två år.

c) En ledamot i styrelsen, för en tid av ett år.
d) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
e) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
f) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses som ordförande.
g) Fastställande av kommittéer för 2021.
h) Ombud till GDF-möte.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor (information och diskussion).
    - tävlingsprogrammet 2021
    - restaurangen 2021

11. Mötet avslutas.

Information om Covid-19

På Gränna GK gör vi allt vi kan för att du ska känna dig trygg när du vistas hos oss. Våra gästers och medarbetares säkerhet är högsta prioritet.

KANSLI OCH SHOP
Kansliet och shop har ÖPPET SOM VANLIGT, men ska du besöka oss och vår verksamhet vill vi att du är helt frisk och symptomfri från förkylning. Vi uppmanar alla våra gäster att tvätta händerna noga, både före och efter ni besöker oss. Vi är också noga med att alla som är i tjänst hos oss självklart är friska och uppvisar inga symptom på sjukdom. Att undvika närkontakt med andra människor och hålla avstånden är en viktig grundregel.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tillämpar dessa i vår verksamhet. Vi kommer även följa rekommendationerna från Riksidrottsförbundet vad gäller allt utövande av idrott.

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 - det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.
Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Läs mer: ...